FAQs

Câu hỏi thường gặp

Vifence AI

Phân tích video là gì?

Phân tích dữ liệu video với công nghệ AI
Nhận diện đối tượng với các đặc điểm đi kèm
Chuyển đổi dữ liệu video thành các sự kiện tùy chỉnh: người, phương tiện, đồ vật..

Giải pháp phân tích video dành cho ai?

Phân tích dữ liệu video với công nghệ AI
Nhận diện đối tượng với các đặc điểm đi kèm
Chuyển đổi dữ liệu video thành các sự kiện tùy chỉnh: người, phương tiện, đồ vật..

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng?

Phân tích dữ liệu video với công nghệ AI
Nhận diện đối tượng với các đặc điểm đi kèm
Chuyển đổi dữ liệu video thành các sự kiện tùy chỉnh: người, phương tiện, đồ vật..

Các loại camera nào tương thích và có thể tích hợp lên Vifenkaa?

Hỗ trợ khách hàng

Phân tích video là gì?

Phân tích dữ liệu video với công nghệ AI
Nhận diện đối tượng với các đặc điểm đi kèm
Chuyển đổi dữ liệu video thành các sự kiện tùy chỉnh: người, phương tiện, đồ vật..

Giải pháp phân tích video dành cho ai?

Phân tích dữ liệu video với công nghệ AI
Nhận diện đối tượng với các đặc điểm đi kèm
Chuyển đổi dữ liệu video thành các sự kiện tùy chỉnh: người, phương tiện, đồ vật..

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng?

Phân tích dữ liệu video với công nghệ AI
Nhận diện đối tượng với các đặc điểm đi kèm
Chuyển đổi dữ liệu video thành các sự kiện tùy chỉnh: người, phương tiện, đồ vật..

Các loại camera nào tương thích và có thể tích hợp lên Vifenkaa?